بایگانی برچسب: گیاهان آپارتمانی

نگهداری از گیاه دراسنا برگ بلالی

مقاوم ترین گیاه آپارتمانی از گروه دراسنا که با شرایط نور در داخل اتاق سازش نشان میدهد. واریته های زیادی دارد و ارتفاع آن از ۳۰ سانتیمتر تا ۲ مترمتفاوت است. در شرایط طبیعی به گل می نشیند ولی در خانه ها به ندرت مشاهده شده است که گل دهد، با قطع جوانه انتهایی جوانه […]